Home / Ban Biên tập

Ban Biên tập

BAN LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ
PGS.TS. Nguyễn Xuân Sơn Tổng biên tập
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
GS.TS Hoàng Xuân Thảo
GS.TS Đinh Văn Chiến
TS. Lê Quang Minh
GS.TS. Trần Anh Bảo
PGS.TS Đỗ Hữu Tùng
GS.TS Phan Huy Đường
TS. Phạm Văn Hiếu
TS. Tô Hiến Thà
TS. Phùng Trọng Toản
PGS.TS Dương Đức Chính
PGS.TS Dương Thị Hoàng Yến
PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn
THƯ KÝ TÒA SOẠN
TS. Phạm Kim Thư
ThS. Phan Thị Lãm

ĐỊA CHỈ TÒA SOẠN

Lô 1-4, số 431 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0326 356 456
Email: tapchikhoahoc@utm.edu.vn