Quy trình phản biện

19-04-2023

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT, PHẢN BIỆN VÀ XUẤT BẢN BÀI BÁO KHOA HỌC

Bước

Nội dung công việc

Người thực hiện

1

Gửi bài viết qua email (tapchikhoahoc@utm.edu.vn) hoặc trực tiếp tại Tạp chí Tác giả

2

Nhận bài viết qua email (tapchikhoahoc@utm.edu.vn) hoặc trực tiếp tại Tạp chí Ban Thư ký

3

- Tiến hành kiểm tra bài viết so với thể lệ

- Nếu  đúng: Tiếp nhận, gửi email thông báo đến TG

- Nếu không đúng: Từ chối nhận (nêu lý do), gửi email thông báo đến TG

Ban Thư ký

4

- Ban Thư ký gửi bài báo đã phân loại đến Tổng biên tập

- Tổng Biên tập phân công phản biện

Ban Thư ký

Tổng biên tập

5

- Ban Thư ký tạp chí gửi bài báo đến phản biện (Phản biện lần 1) Ban Thư ký

6

- Phản biện thực hiện nhận xét, thẩm định nội dung bài viết theo yêu cầu của Tạp chí.

- Phiếu nhận xét phản biện ghi ngày, tháng, ký tên và gửi cho Ban Thư ký qua email hoặc trực tiếp tại Tạp chí

- Gửi bài cho TG chỉnh sửa theo ý kiến phản biện. (Phản biện lần 2, có thể lặp lại nhiều lần cho đến khi phản biện  đồng ý  công bố  hoặc  không đồng ý)

Các nhà khoa học

Ban Thư ký

7

- Hội đồng biên tập rà soát, phân loại, xét duyệt các bài báo đã được phản biện chấp nhận.

- Ban thư ký  lập danh sách bài báo dự kiến đăng trình Tổng biên tập

Hội đồng biên tập

Ban thư ký

8

- Tổng biên tập duyệt đăng bài báo trên cơ sở đề xuất của Ban thư ký Tổng biên tập

9

- Chuyển bài báo tới nhà in để dàn trang

- Chuyển bản bông tới TBT phê duyệt

- In ấn, phát hành, nộp lưu chuyển theo quy định

Ban thư ký

Tổng biên tập

Nhà in