Thể lệ gửi bài

19-04-2023

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

1.  Bài nhận đăng là các công trình nghiên cứu khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật, quản lí giáo dục, các bài tổng quan giới thiệu thành tựu khoa học mới của các nhà khoa học trong và ngoài trường có giá trị khoa học, thực tiễn và chưa từng công bố trước đó; được viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp.

2. Hình thức: Bài báo khoa học không dài quá 12 trang giấy khổ A4, đánh máy vi tính trên Word, bảng mã Unicode, font Times New Roman, size: 12; canh lề: top: 35mm, bottom: 35mm, left: 30mm, right: 25mm; giãn dòng: multiple: 1.2pt, before: 0pt, after: 0pt.

Công thức toán học dùng MathType, số của công thức đánh phía bên phải. Hình và bảng đánh số liên tục bằng chữ số Ả Rập; hình vẽ rõ, không quá 7x14cm, được định dạng PNG, JPG, WMF; tên hình vẽ đặt ở phía dưới; tên bảng biểu đặt ở phía trên.

3. Cấu trúc bài báo

3.1. Tên bài báo (Title): Tên bài tiếng Việt, tiếng Anh và tên bài theo ngôn ngữ viết bài;

3.2. Họ tên tác giả hoặc nhóm tác giả, nơi công tác, địa chỉ email;

3.3. Tóm tắt (Abstract): Không quá 5 dòng; Từ khóa (Keywords): 3 - 5 từ;

3.4. Nội dung bài báo: Bài viết phải đánh dấu rõ các phần mở đầu, nội dung, kết luận; các mục, các tiểu mục; hành văn súc tích, tuân theo chính tả hiện hành, sử dụng thuật ngữ và các kí hiệu thông dụng.

4. Trích dẫn và danh mục Tài liệu tham khảo được trình bày theo tiêu chuẩn IEEE

4.1. Trích dẫn: Nguồn tài liệu trích dẫn là số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo, được đặt trong ngoặc vuông. Khi trích dẫn nhiều nguồn một chỗ, liệt kê từng số trong dấu ngoặc vuông, sử dụng dấu phẩy hoặc dấu gạch ngang giữa các số. Ví dụ: [1], [2], [3] hoặc [1] - [3].

4.2. Tài liệu tham khảo: Được đánh số và trình bày theo thứ tự trích dẫn xuất hiện trong văn bản, danh mục Tài liệu tham khảo được lập theo tiêu chuẩn IEEE với định dạng cơ bản như sau:

Đối với sách:

[Số thứ tự] (Các) tác giả hoặc Tổ chức, Tên sách. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản (NXB), năm, trang-trang.

Đối với bài báo trong tạp chí in, tạp chí điện tử/báo cáo tại hội nghị, hội thảo:

[Số thứ tự] (Các) tác giả, “Tên bài báo,”/ “Tên báo cáo,” Tên tạp chí,/Tên hội nghị hội thảo, tập, số, trang-trang, thời gian xuất bản./địa điểm, thời gian xuất bản, trang-trang.

Đối với nguồn trực tuyến:

[Số thứ tự] (Các) tác giả hoặc Tổ chức. (Thời gian cập nhật). Tiêu đề. Tên của tạp chí hoặc sáchtập(số), http://www.(url)

(Xem hướng dẫn chi tiết tại website: http://tckh.utm.edu.vn)

5. Tác giả ngoài Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, khi gửi bài phải nộp lệ phí theo quy định thu chi nội bộ của Trường

6.  Bài báo cần ghi rõ: Tên, học hàm, học vị, nơi công tác, điện thoại, email; người hướng dẫn (nếu bài viết được trích từ luận văn, luận án). Ban Biên tập chỉ nhận đăng những bài báo trình bày đúng theo quy cách. Địa chỉ gửi bài: Xem ở Bìa 2.

7. Tất cả các bài in trên Tạp chí Khoa học đều sẽ được công bố toàn văn trên các website http://tckh.utm.edu.vn

(Xem bài mẫu)